ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 20 มีนาคม 2566 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566
ช่วงสอบกลางภาค 3 เมษายน 2566 9 เมษายน 2566
ช่วงสอบปลายภาค 22 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 22 พฤษภาคม 2566 22 พฤษภาคม 2566
วันปิดภาคการศึกษา 30 มิถุนายน 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0260 seconds 1.13MB |