ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา - -
ช่วงลงทะเบียนเรียน - -
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา - -
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน - -
ช่วงสอบกลางภาค - -
ช่วงสอบปลายภาค - -
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา - -
วันปิดภาคการศึกษา - -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.4565 seconds 3.67MB |