ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (วพบ.ตรัง) - - -
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (สมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [ปรับปรุง พ.ศ.2552][สมทบ ม.สงขลานครินทร์] - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [พ.ศ. 2545] - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ (วพบ.ตรัง) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.5441 seconds 4.13MB |